top of page

Vedtægter for Kullerup Kursers Støtteforening

DISSE VEDTÆGTER ER NETOP NU I JUNI- JULI 2018 VED AT BLIVE OPDATERET

 

Formålet for Kullerup Kursers Støtteforening
er at støtte arbejdet på Kullerup Kurser ud fra værdigrundlag dateret februar 2006:

KULLERUP KURSER

Grundideen bag stedets liv er at fremme impulser til åndsfrihed, livsglæde og kærlighed til mennesker, dyr og naturen i det hele taget og den livsstil, der knytter sig her til.

Formålet er

            - at styrke næstekærlig tænke- og væremåde gennem at arbejde med personlig udvikling, universel

               livsforståelse, åndsvidenskab og visdom,

            - at styrke impulserne til et solidarisk og retfærdigt samfund,

            - at formidle ovenstående emner.Vedtægter for Kullerup Kursers Støtteforening

1. Foreningens navn er Kullerup Kursers Støtteforening.

Foreningens hjemsted er Kullerup Byvej 2A, 5853 Ørbæk.

2. Formålet for Kullerup Kursers Støtteforening er at støtte arbejdet på Kullerup Kurser ud fra værdigrundlag dateret februar 2006:

at støtte udgivelse af kursusprogram og andet PR-arbejde,
at støtte vedligeholdelse, fornyelse og udbygning af Kullerup Kursers ejendom,
at støtte ubemidlede kursisters ophold.

3. Medlemmer:

Som medlemmer kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål og som indbetaler et minimumkontingent fastsat af generalforsamlingen.
Såfremt et nyt medlem ønsker stemmeret/valgbarhed skal kontingentet være betalt senest 31. maj. Medlemmer skal have betalt skyldigt kontingent før generalforsamlingen, såfremt de ønsker stemmeret og valgbarhed

4. Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed indenfor de grænser, som nærværende vedtægter, samt gældende lov sætter.
Generalforsamlingen afholdes som en del af årsmødet inden udgangen af juli måned hvert år.

5. Generalforsamlingen indvarsles i Hjertebladet eller ved direkte brev/e-mail til medlemmerne senest 14 dage før.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Valg af referent.

4. Bestyrelsens beretning til godkendelse.

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

6. Ledernes beretning om årets gang på Kullerup Kurser.

7. Indkomne forslag.

8. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges blandt foreningens medlemmer for en periode på 2 år.

Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur: 2 på lige år og 3 på ulige år.

Første gang efter lodtrækning/aftale. Genvalg kan finde sted. Valg skal foregå ved skriftlig afstemning, såfremt et medlem kræver det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af en regnskabskyndig person som revisor.

11. Valg af suppleant for revisor.

12. evt.

6. Forslag der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 7 skal være formanden i hænde senest 31. maj.

7. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis mindst 3 af bestyrelsen eller Kullerup Kursers ledere ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved brev/e-mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden, tid og sted for den ekstraordinære generalforsamling.

8. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

9. Bestyrelsens møder:

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med dagsorden mindst 14 dage før mødets afholdelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Beslutninger kan vedtages med mindst 3 af de deltagende bestyrelsesmedlemmers stemme. Kullerup Kursers ledere deltager i bestyrelsesmøderne.

Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger.

10. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, der kan meddele prokura til enkelte bestyrelsesmedlemmer. Ved beslutninger vedr. køb, salg eller belåning af fast ejendom kræves den samlede bestyrelses stillingtagen.

11. Ingen menige eller bestyrelsesmedlemmer hæfter økonomisk for foreningens dispositioner. Foreningens formue kan ikke stilles som sikkerhed for medlemmernes personlige gæld.

12. Ændring af disse vedtægter kan kun ske efter vedtagelse på en generalforsamling/ ekstraordinær generalforsamling.13. Foreningen kan nedlægges, når et flertal i bestyrelsen beslutter det.

Den endelige beslutning tages på en ekstraordinær generalforsamling mindst en måned efter beslutningen. Værdier i foreningens varetægt, der ikke kan tilgå Kullerup Kurser, deles ligeligt mellem Mazdaznan i Danmark, Biodynamisk Forening og Martinus Institut.

Således vedtaget på det stiftende møde på Kullerup Kurser d. 06. 12. 09:

Underskrevet af Anne Grete Buhl, Carsten Michaëlis, Ingolf Plesner, Britha Brodersen, Minna Groth Bøgebjerg Damgaard, Birgitte Rullfs, Hanne Kudsk Jensen, Randi Michaëlis.

bottom of page